Zmiany w regulaminie z dnia 12.12.2018

12 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach  zawartych począwszy od tej daty. Również od tej daty obowiązywać będą nowe przepisy w tych umowach, które zostały zawarte wcześniej. Abonenci w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez dostawcę usług zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail.

Z uwagi na pewność obrotu dostawca zdecydował jednak, że będzie oferował możliwość zawierania i zmieniania umów wyłącznie w formie pisemnej.

W obowiązującym w – Geckonet Sp. z o.o. regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 1. Aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług pisemnie lub na żądanie Abonenta na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pomocą IBOK (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo  telekomunikacyjne  Dostawca usług jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 5 ust. 1 lit. „h” Regulaminu).
 2. W § 1 ust. 2 pkt 24, zmienia się definicję Umowy, która otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi internetowej i/lub Usługi telefonii i/lub Usługi telewizji, zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług w formie pisemnej; 

 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony w formie pisemnej

 1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa może zostać zawarta:

 1. w lokalu Biura Obsługi Klienta,
 2. poza lokalem Dostawcy usług w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 3. na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron.
 1. Wykreśla się § 4 ust. 8.
 2. § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Dostawca usług dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do: (a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; (b) nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług. Dostawca usług ustala progi na poziomie 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 złotych. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego.

 1. § 16 ust. 2 pkt e) otrzymuje następujące brzmienie:

pouczenie  o  wyczerpaniu  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  o  prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku  Prawo  telekomunikacyjne,

 1. § 17 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich , o którym mowa w art.  109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE: http://www.cik.uke.gov.pl/.

Z  poważaniem, Geckonet.