Zmiany w regulaminie z dnia 19.01.2021

19 stycznia 2021

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi nowelizacjami przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta wprowadzamy zmiany do łączących nas z Państwem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany dotyczą umów konsumenckich. Zmiany nie mają wpływu na wysokość cen oraz świadczone przez nas usługi, lecz przyznają Państwu dodatkowe uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy zakres wprowadzonych zmian, które zaczną obowiązywać po upływie miesiąca od opublikowania niniejszego komunikatu, przy czym na Państwa wniosek nowe postanowienia będziemy stosować również przed upływem powyższego terminu.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, przy czym ze względu na konieczność nowelizacji wzorców umownych wynikającą ze zmiany przepisów prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

 

Zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci GECKONET

 1. W § 1 ust. 2 pkt od 23 do 32 otrzymują numerację od 24 do 33 oraz dodaje się nowy pkt 23 o brzmieniu:

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np.pendrive (pamięć USB), twardy dysk, inny nośnik informatyczny, papier, płyta CD-ROM, płyta DVD, plik PDF;

 1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Cenniki obowiązujące u Dostawcy usług, oraz Regulamin, a także Regulaminy promocji dostępne są w BOK, a Regulamin dodatkowo na stronie internetowej Dostawcy usług, a także są przekazywane Abonentowi na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa oraz na każde żądanie Abonenta na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Na wniosek Zamawiającego/Abonenta przed zawarciem Umowy dokumenty te, wraz z wzorem Umowy przesyłane są przez Dostawcę usług przed zawarciem Umowy w formacie PDF (lub innym, pozwalającym na odtworzenie przesłanych wzorców i informacji w niezmienionej postaci) na wskazany przez Zamawiającego/Abonenta adres poczty elektronicznej bądź udostępnianie i przekazywane są w BOK.

 1. W § 2 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy w formie dokumentowej zawieranej w formie dokumentowej treść zaproponowanych i uzgodnionych zmian warunków Umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami będą przez Dostawcę usług utrwalane i będą Abonentowi przesyłane w pliku PDF pocztą elektroniczną lub przekazywane mu na innym Trwałym nośniku – w zależności od formy oświadczenia Abonenta.

 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony w formie pisemnej, przy czym za zgodą Abonenta może być zmieniona również wformie dokumentowej.

 1. W § 4 ust. 3 dwa pierwsze zdania otrzymują brzmienie:

Jeżeli Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Abonent będący konsumentem może od Umowy odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, składając Dostawcy usług pisemne oświadczenie, zawierające wolę odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej bądź dokumentowej, w siedzibie/ BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 525-777-777 poprzezwysłanie listownie na adres BOK albo przez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: info@geckonet.pl). Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Dostawcę usług w siedzibie lub BOK Dostawcy usług lub wysłać listownie na adres BOK, przy czym nadanie listu/wiadomości w powyższym 14 dniowym terminie wystarczy do jego zachowania.

 1. W § 4 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W § 5 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

Aneks w formie dokumentowej może zostać zawarty wyłącznie z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail Abonenta określonych w Umowie lub zgłoszony Dostawcy usług w BOK lub IBOK.

 1. W § 10 dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu:

Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w ust. 6, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 1. W § 12 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 20 ust. 2 i nast., z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:

– a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;

– a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowy.

 1. W § 20 dotychczasowe brzmienie postanowienia zostaje oznaczonego jako ust. 1 oraz dodaje się nowe ust. 2-7 o następującym brzmieniu:

2. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

3. Dostawca usług wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usługjest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.

5. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.

6. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

Zmiany w obowiązującym umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 1. Ostatnie zdanie § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy, po weryfikacji tożsamości Abonenta.

 1. W § 3 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie Abonenta powinno zostać dokonane w formie pisemnej bądź dokumentowej i może zostać złożone w siedzibie Dostawcy usług lub BOK, w rozmowie telefonicznej (pod numerem telefonu 525-777-777), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Dostawcy usług: info@geckonet.pl, z adresu e-mail umożliwiającego Dostawcy usług weryfikację tożsamości Abonenta, tj. adres wskazane w Umowie lub zgłoszony Dostawcy usług w BOK lub IBOK). 

 1. W § 3 dodaje się ust. 5-7 o następującym brzmieniu:

5. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

6. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

7. Po automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 1. W § 4 ust. 1 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu:

Strony dopuszczają także możliwość dokonania zmiany Umowy w formie dokumentowej, przy czym prawo wyboru formy zawarcia aneksu przysługuje Abonentowi. Jeśli strony dokonają zmiany Umowy w formie dokumentowej, wówczas Dostawca usług utrwala i dostarcza Abonentowi na Trwałym nośniku treść uzgodnionych przez strony warunków zmian Umowy oraz oświadczenie Abonenta  o związaniu się tymi warunkami.

 1. W § 4 ust. 10 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu:

Postanowienie dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W § 4 dodaje się nowe ust. 11-13 o następującym brzmieniu:

11. Oświadczenie Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę dokumentową. Abonent może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w BOK, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 525-777-777), poprzez wysłanie listownie na adres BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta (wskazany w Umowie lub zgłoszony w BOK lub IBOK), na następujący adres e-mail Dostawcy usług: info@geckonet.pl).

12. W przypadku złożenia przez Abonenta jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 11, w formie dokumentowej, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

– wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer w sieci ruchomej;

– wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku abonenta, który wskazał numer stacjonarny.

13. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, złożonego w formie dokumentowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.